Puheterapia

Puheterapeutti on Valviran laillistama ammattihenkilö, joka on puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja nielemisen erityisasiantuntija.

Tavoitteena on parantaa kielellis-kommunikatiivista toimintakykyä ja/tai lievittää nielemisvaikeutta.) Päämääränä on mahdollisimman toimiva kommunikaatiokyky ja toimintakyky sosiaalisessa ympäristössä.

Yksilöterapia toteutuu joko kuntoutujan oman puheterapeutin vastaanotolla tai tarvittaessa asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Terapian kesto ja toteutuksen aikataulu määräytyvät lähettävän tahon laatiman kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Puheterapiajakso aloitetaan kokonaistilanteen ja arjen kommunikointitarpeiden ja -haasteiden kartoituksella. Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Tavoitteenasettelussa pyritään kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Tavoitteet määritellään yksilöllisesti huomioiden ongelmien laatu, vaikeusaste sekä kuntoutujan voimavarat.

Käytetyt menetelmät ja välineet ovat ajanmukaisia ja ne valitaan aina yksilöllisesti. Terapiassa pyritään hyödyntämään kuntoutujan kokemuksia ja mielenkiinnon kohteita, jolloin sisältö muodostuu mielekkääksi ja motivoivaksi. Terapian aikana edistymistä arvioidaan ja tavoitteita muokataan yhteistyössä kuntoutujan kanssa.

Jakson päättyessä laaditaan kirjallinen lausunto jatkosuosituksineen. Lausunto toimitetaan kuntoutujalle tai kuntoutettavan lapsen vanhemmille, lähettävälle ja hoitavalle taholle sekä muille tahoille asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Netti_Neurotiimi-1501.jpg
Netti_Neurotiimi-1510.jpg

 

Aikuisneurologinen puheterapia 

aikuispuheterapia.jpg

Aikuisneurologisen puheterapian tarkoituksena on tutkia, poistaa, lieventää ja ehkäistä kielellis-kognitiivisia vaikeuksia, vuorovaikutushäiriöitä sekä syömis- ja nielemishäiriötä.

Puheterapiaa tarvitsevalla kuntoutujalla voi olla taustalla mm. aivoverenkiertohäiriö (AVH), traumaattinen aivovaurio (aivovamma) tai etenevä neurologinen sairaus (ALS, MS, Parkinsonintauti) tai puheen sujuvuuden häiriö.

Tarpeena voivat olla neuvonta, oirekuvan lieveneminen, logopediset tutkimukset tai kommunikaation apuvälinearviot ja tarvittavat suositukset.

Puheterapiaan aikuiset tulevat joko Kelan sopimusasiakkaina tai saavat vakuutusyhtiöiden tai kuntien kustantaman maksusitoumuksen. Puheterapia voi olla myös omakustanteista.

Puheterapia voi toteutua joko yksilöterapiana tai ryhmäterapiana tai näiden yhdistelmänä.

Puheterapia toteutetaan joko vastaanottokäynteinä tai tarvittaessa koti- tai laitoskäynteinä. Osa puheterapiaa voi olla myös läheisten tai lähiympäristön ohjaus.

Aikuisneurologista puheterapiaa toteuttavat:

Erikoispuheterapeutti, neurologiset häiriöt
Riitta Vartiainen

Lue lisää >

Puheterapeutti
Paula Heikkinen

Lue lisää >

Puheterapeutti
Anna Noutere

Lue lisää >

Puheterapeutti
Terhi Siirilä (änkytyksen kuntoutus)

Lue lisää >


Lasten puheterapia

lasten-puheterapia.jpg

Lasten puheterapiassa puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa lapsia, joilla on puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Puheterapiassa vahvistetaan lapsen puheen- ja kielenkehityksen taitoja ja ennaltaehkäistään oppimisvaikeuksia.

Lasten puheterapiassa terapian tavoitteet laaditaan ja terapian arviointia tehdään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Puheterapiaa toteutetaan leikin, pelien ja tehtävien keinoin. Puheterapeutti ohjaa vanhempia havainnoimaan lapsensa kommunikaatiota ja tukemaan sen kehitystä. Puheterapeutti ohjaa myös muuta lähiympäristöä (esim. päiväkodin, koulun henkilökunta) lapsen kommunikoinnin tukemisessa. Puheterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä lapsen lähiympäristön, päivähoidon, koulun, kehitysvammahuollon ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.

Puheterapiaan ohjatulla lapsella voi olla viivästynyt tai poikkeava puheen ja kielen kehitys. Lapsella voi olla puheen ymmärtämisen vaikeutta ja/tai hänen puheensa voi olla vähäistä tai epäselvää. Kielellisen häiriön ohessa lapsella voi olla poikkeavuutta vuorovaikutuksessa. Lapsella voi olla kehitysvamma. Hänellä voi olla änkytystä tai luki-häiriö. Hänellä voi olla yksittäinen äännevirhe.


Lapsella voi ilmetä vaikeutta

- kontaktissa ja vuorovaikutuksessa

- puheen ymmärtämisessä

- sananlöytämisessä ja nimeämisessä

- ilmaisussa ja kerronnassa

- puhemotoriikassa

- nielemisessä ja syömisen toiminnoissa

- puheäänen tuotossa

- lukemisen valmiuksissa, lukemisessa ja kirjoittamisessa

Puheterapiaan tulevat lapset ja kouluikäiset ovat HUSin tai KELAn sopimusasiakkaita tai saavat kaupunkien tai kuntien kustantaman maksusitoumuksen. Puheterapia voi olla myös omakustanteista tai vakuutusyhtiön korvaamaa.
 

Lasten puheterapiaa toteuttavat
puheterapeutti Terhi Siirilä

Lue lisää >

Puheterapeutti Anna Noutere
Lue lisää >

 

lasten-puheterapia2.jpg