Neuropsykologia

 

Neuropsykologia on tieteenala, jonka kohteena on  ihmisen aivotoiminnan ja psyykkisen toiminnan välisten suhteiden tutkiminen sekä tämän tiedon soveltaminen.  Neuropsykologia on monitieteinen ala, jolla on tiiviit yhteydet mm. neurologiaan, fysiologiaan, psykologiaan ja psykiatriaan Neuropsykologia hyödyntää näiden alojen tutkimustietoa ja menetelmiä sekä tutkimuksessa että kliinisessä työssä.

Neuropsykologin työn tärkeimmät osa-alueet ovat potilastutkimukset sekä kuntoutus. Neuropsykologinen tutkimus toteutetaan usein diagnostisena tai erotusdiagnostisena tutkimuksena, tutkimusta käytetään myös mm. opiskelu- ja työkykyselvityksissä sekä osana ammatillisen kuntoutuksen suunnittelua.

Neuropsykologinen kuntoutuksen tavoitteena on vammautuneen tai sairastuneen ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kuntoutuksella pyritään aivovaurion tai -vamman  aiheuttamien toimintakykyrajoitusten lieventämiseen jäsentämällä muuttunutta toimintakykyä uudelleen sekä tukemalla aktiivista sopeutumista muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kuntoutuksen tavoitteena on usein myös virheellisten toimintamallien ehkäisy sekä sekundaariongelmien ehkäisy.

Neuropsykologi työskentelee yhteistyössä kuntoutujan kanssa tavoitteena oireiston parempi ymmärtäminen, oirehallintakeinojen omaksuminen ja käyttöönotto. Myös sopeutumisprosessin tukeminen on oleellinen osa neuropsykologisen kuntoutuksen työskentelyä. Kuntoutustyöskentelyyn osallistuvat usein myös kuntoutujan läheiset, jotka näin voivat saada tietoa vamman tai sairauden merkityksestä ja voivat osaltaan näin myös paremmin tukea kuntoutujaa arjen ja elämän eri tilanteissa.