Työnohjaus

 

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista  ja ammatissa kehittymistä edistävä ja kehittävä työmenetelmä. Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Se on työhön, omaan työrooliin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on aina oppimisprosessi. Koska työnohjaus on tavoitteellinen prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa.

Työnohjaus sopii kaikille niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työohjaus voi toteutua joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Ryhmässä työnohjaus mahdollistaa myös toisilta oppimisen. Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. Työnohjaus on luottamuksellista. Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista.

Työnohjausta tarjotaan ammatillisissa kysymyksissä esimerkiksi diagnostiikan tueksi, kuntoutuksen suunnitteluun ja ammatillisen kehittymisen tueksi.